دسترسی سریع
تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷
 
ردیف برنامه آموزشی تاریخ
1 انتخاب واحد 22/04/۱۳۹8 لغایت 23/04/۱۳۹8
2 شروع کلاسها ۲4/04/۱۳۹8
3 پایان کلاسها ۳۱/۰5/۱۳۹۸
4 تاریخ امتحانات 03/۰6/۱۳۹۸ لغایت 07/۰6/۱۳۹۸