دسترسی سریع


جناب آقای دکتر محمد ربیعی

دکتری مدیریت استراتژیک

پست الکترونیک: m.rabiei@rasam.ac.ir

شماره تماس: ۲-۰۲۶۳۴۵۲۴۷۰۱