جناب آقای مهندس رضا کلهر مدیر فناوری اطلاعات - کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات - IT
شماره تماس: 0264524701 داخلی 109
جناب آقای مهندس احسان بهبودی کارشناس فناوری اطلاعات - کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات - IT

شماره تماس: 0264524701 داخلی 109
تعداد بازديد : 3040
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید