دسترسی سریع

لیست نشریات دارای اعتبار، منتشره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 

معماری و شهرسازی و مرمت

نام نشریه اعتبار و نوع نشریه صاحب امتیاز رایانامه و سایت
مسکن و محیط روستا علمی پژوهشی
فصلنامه
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی www.jhre.ir
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی علمی پژوهشی
فصلنامه
پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران www.jhz.ut.ac.ir
مطالعات شهر ایرانی اسلامی علمی پژوهشی
فصلنامه
پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی www.icas.ir/journals
معماری و شهرسازی آرمان شهر علمی پژوهشی
دو فصلنامه
خصوصی - دکتر مصطفی بهزادفر www.armanshahrmedia.com
باغ نظر علمی پژوهشی
فصلنامه
خصوصی ؟ www.bagh-sj.com
صفه علمی پژوهشی
دو فصلنامه
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی www.archurb.sbu.ac.ir
هویت شهر علمی پژوهشی
فصلنامه
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات www.hoviatshahr.srbiau.ac.ir
نقش جهان علمی پژوهشی
دوفصلنامه

 
دانشگاه تربیت مدرس www.japtm.ir 
 
مطالعات معماری ایران علمی پژوهشی
فصلنامه
دانشگاه کاشان www.archart.kashanu.ac.i
مطالعات شهری علمی پژوهشی
فصلنامه
دانشگاه کردستان www.urbstudies.ir
نامه معماری و شهرسازی علمی پژوهشی
دو فصلنامه
دانشگاه هنر www.journals.art.ac.ir
مرمت و معماری ایران
(مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی)
علمی پژوهشی
دو فصلنامه
دانشگاه هنر اصفهان www.mmi.aui.ac.ir
معماری و شهرسازی علمی پژوهشی
فصلنامه
رضا رضایی راد http://www.magiran.com/arch-urb 
www.au-mag.ir 

 
مدیریت شهری علمی پژوهشی
دو فصلنامه
سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور www.imo.org.ir
شهر و منظر علمی پژوهشی
ماهنامه
مرکز پزوهشی هنر معماری و شهر سازی نظر www.shahromanzar.org 
 
ساخت شهر علمی پژوهشی
فصلنامه
مهندس صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار www.sakhteshahr.com 
 
 


 
لیست نشریات دارای اعتبار، منتشره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
فلسفه، تاریخ وکلیات هنر . هنرهای تجسمی ، کاربردی ، موسیقی و نمایش و ...

نام نشریه اعتبار و نوع نشریه صاحب امتیاز رایانامه و سایت
گلجام علمی پژوهشی
فصلنامه
انجمن علمی فرش ایران http://www.goljaam.icsa.ir
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی علمی پژوهشی
فصلنامه
پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران http://www.jhz.ut.ac.ir
هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی علمی پژوهشی
فصلنامه
پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران http://www.jhz.ut.ac.ir
جلوه هنر علمی –ترویجی
دوفصلنامه
دانشگاه الزهرا(س)، معاونت پژوهشی http://www.magiran.com/jelvehonar 
journals.alzahra.ac.ir/jjh
نگره علمی پژوهشی
فصلنامه
دانشگاه شاهد http://shahed.ac.ir/journals
مطالعات تطبیقی هنر علمی پژوهشی
دو فصلنامه
دانشگاه هنر اصفهان http://mth.aui.ac.ir
پژوهش هنر علمی –ترویجی
دوفصلنامه
دانشگاه هنر اصفهان www.ph.aui.ac.ir 
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی علمی –پژوهشی
دوفصلنامه
دانشگاه هنر دانشگاه تهران www.journal.art.ac.ir 
نامه هنرهای نمایشی و موسیقی علمی –پژوهشی
دوفصلنامه
دانشگاه هنر دانشگاه تهران www.ournal.art.ac.ir 
مطالعات هنر اسلامی علمی پژوهشی
دو فصلنامه
موسسه مطالعات هنر اسلامی http://www.islamicartjournal.com/
 

 

  
لیست نشریات کلکسیونی هنری و  معماری 
         

نام نشریه موضوع رایانامه و سایت
نشان (فصلنامه) هنر، گرافیک http://www.magiran.com/neshan 
www.neshanmagazine.com 

 
تندیس (دوهفته نامه) هنرهای تجسمی http://www.magiran.com/tandis 
www.tandismag.ir 

 
کتاب ماه هنر ( ماهنامه) تخصصی، اطلاع رسانی، نقد و بررسی کتاب و هنری www.ketabmah.ir 
 
فصلنامه معماری داخلی
(فصلنامه)
فنی مهندسی http://www.magiran.com/memarie-dakheli 
www.memarie-dakheli.com 

 
فصلنامه هنر معماری (فصلنامه) معماری و معماری داخلی www.aoa.ir 
 
معماری و شهرسازی
(فصلنامه)
معماری، علمی http://www.magiran.com/arch-urb 
www.au-mag.ir 

 
ماهنامه منزل
(ماهنامه)
معماری داخلی www.manzelmag.com 
 
آبادی
(فصلنامه)
فنی، مهندسی www.causar.gov.ir
معمار معماری و معماری داخلی www.me-mar.org