دسترسی سریع

مسئول دفتر ریاست  
سرکار خانم ز.احمدی کارشناسی مدیریت
شماره تماس: ۲-۰۲۶۳۴۵۲۴۷۰۱  داخلی ۱۲۲
ایمیل: mdr@rasam.ac.ir