دسترسی سریع

معاونت دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم ریما امیراقدم

دکتری حقوق خصوصی

پست الکترونیک: r.amiraghdam@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701  داخلی 119
 

قائم مقام معاونت دانشجویی

سرکار خانم ا راد

کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی

پست الکترونیک: e.rad@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701  داخلی 117