دسترسی سریع

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم دکتر نصیبه قمری

دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

پست الکترونیک: n.ghamary@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 119