دسترسی سریع

معاونت آموزش

جناب آقای دکتر سید علی علوی

دکتری مدیریت (گرایش رفتار سازمانی)

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 105

 

مشاور معاونت آموزش

جناب آقای دکتر ع کریمی

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 105

 

 

مدیر آموزش

سرکار خانم محبوبه دهقان

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

پست الکترونیک: m.dehghan@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 105