دسترسی سریع

معاونت پژوهشی

سرکار خانم دکتر سمیه احمدی

دکتر روان­شناسی تربیتی

پست الکترونیک:  S.Ahmadi@rasam.ac.ir

شماره تماس: 0264524701 داخلی 113
 

قائم مقام معاونت پژوهشی

سرکار خانم شیما یوسفی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

پست الکترونیک: s.yousefi@rasam.ac.ir

شماره تماس: 0264524701 داخلی 113