معاونت اداری و مالی

جناب آقای دکتر محمد ربیعی

دکتری مدیریت استراتژیک

    پست الکترونیک: m.rabiei@rasam.ac.ir

    شماره تماس: 2-02634524701   داخلی 115
 

سرپرست معاونت اداری مالی

جناب آقای بهمن شعبانی
پست الکترونیک:  b.shabani@rasam.ac.ir
شماره تماس: 2-02634524701   داخلی 115سرپرست امور مالی

جناب آقای مهدی خداداد
پست الکترونیک:  m.khodadad@rasam.ac.ir

      شماره تماس: 2-02634524701  داخلی 115

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید