دسترسی سریع

معاونت اداری و مالی

جناب آقای دکتر محمد ربیعی

دکتری مدیریت استراتژیک

پست الکترونیک: m.rabiei@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701   داخلی 115
 

مدیریت مالی

جناب آقای محمد ناصر بیداران
پست الکترونیک:  m.bidaran@rasam.ac.ir

      شماره تماس: 2-02634524701