مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
 يک عدد تمبر از بانک ملی - کارت دانشجویی -يک قطعه عکس پرسنلی - گواهی موقت در صورت دریافت قبلی 

دانشجویان رسام - روزهای تحویل مدارک : سه شنبه و چهار شنبه 
دانشجوبان فارابی - روزهای تحویل مدارک: پنج شنبه 8:00 الی 12:00