مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
 يک عدد تمبر از بانک ملی - کارت دانشجویی -يک قطعه عکس پرسنلی - گواهی موقت در صورت دریافت قبلی
روزهای تحویل مدارک: سه شنبه و چهار شنبه