گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 98/09/20
كد :31799

*** شرايط تقسيط دانشجويان در حال تحصيل در ترم 982

تاریخ شروع تقسیط شهریه دانشجویان در حال تحصیل در ترم 982 از 98/10/15 الی 98/11/03 می باشد.                                            

 به منظور رفاه و تسهیل در پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان، واحد مالی دانشگاه در نظر دارد شهریه دانشجویان واجد شرایط را به صورت اقساطی دریافت نماید.
   شرایط تقسیط شهریه :
1. نداشتن بدهی معوقه به امور مالی دانشگاه
2. نداشتن بیش از 2 ترم مشروطی
   مراحل تقسیط شهریه :
1. واریز اولیه که شامل (مبلغ علی الحساب) می باشد که برای هر گروه رشته به تفکیک در جداول ذیل قابل مشاهده است، همچنین پرداخت شهریه صرفا از طریق سامانه اینترنتی امکان پذیر است.
2. مراجعه به سایت دانشگاه و دریافت و تکمیل فرم تقسیط شهریه
3. ارائه سه نسخه کپی چک در وجه موسسه آموزش عالی رسام 

    نحوه نوشتن چک صیادی 

 

1- تاریخ چک با توجه به جدول ذیل نوشته شود.

2-مبلغ چک به ریال (حروف) آخر عدد رو با کشیدن یک خط ببندید تا عددی دیگر به جای آن نوشته نشود

3-در وجه دانشگاه رسام به نام دانشجو مورد نظر

مثال : در وجه دانشگاه رسام بابت شهریه فاطمه محمدی

4-مبلغ چک به ریال (عدد) آخر عدد رو با کشیدن خط ببندید تا عددی به جای آن نوشته نشود.

 

دانشجویان متناسب با رشته تحصیلی و با توجه به جداول ذیل مبلغ و تاریخ چک را وارد نمایید.