ردي‍ف‌
ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا
ن‍ام‌ پ‍اي‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ي‌
ن‍ام‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاري‌
ن‍اش‍ر
ن‍وع‌ م‍درک‌
۱
۱۰۰۰۰۱
ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍ع‍اص‍ر
ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍ع‍اص‍ر
ک‍ت‍اب‌ وارش‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۲
۱۰۰۰۰۳
ات‍وک‍د ۲۰۱۲ AutoCAD
ات‍وک‍د۲۰۱۲
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ گ‍ردو
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۳
۱۰۰۰۱۴ق‌
ن‍رم‌ اف‍زار ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ ات‍وک‍د + ال‌ ت‍ی‌ ۲۰۱۵ Autocad 2015 + LT
ات‍وک‍د۲۰۱۵
پ‍رن‍ی‍ان‌ پ‍رداز رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۴
۱۰۰۰۱۵ق‌
گ‍وگ‍ل‌ اس‍ک‍ی‍چ‍اپ‌ وی‍رای‍ش‌ دوم‌ Google SketchUP
گ‍وگ‍ل‌ اس‍ک‍چ‍اپ‌ ن‍رم‌ اف‍زار طراح‍ی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ۳ ب‍ع‍دی‌
پ‍رن‍ی‍ان‌ پ‍رداز رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۵
۱۰۰۰۱۶ق‌
ادی‍وس‌ ۷.۵ Edius 7.5 + collection
ادی‍وس‌
گ‍ردو
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۶
۱۰۰۰۱۷ق‌
اس‍ک‍چ‍اپ‌ ۲۰۱۶ + ک‍ال‍ک‍ش‍ن‌ sketchUp 2016 + collection
اس‍ک‍چ‌ آپ‌۲۰۱۶
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۷
۱۰۰۰۱۸ق‌
ادوب‍ی‌ ک‍ری‍ت‍ی‍و ک‍ل‍ود ۲۰۱۴ Adobe Creative Cloud 2014
ادوب‍ی‌ ک‍ری‍ت‍ی‍و ک‍ل‍ود
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۸
۱۰۰۰۱۹ق‌
ت‍ری‌ دی‌ م‍ک‍س‌ و وی‌ ری‌ 3ds Max + v_Ray
ت‍ری‌ دی‌ م‍ک‍س‌ و وی‌ ری‌
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۹
۱۰۰۰۲۰ق‌
ب‍س‍ت‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ ر- وی‍ت‌ REVIT
ر- وی‍ت‌
م‍اه‍ان‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۱۰
۱۰۰۰۲۱ق‌
ادوب‍ی‌ ک‍ری‍ت‍ی‍و ک‍لاد Adobe Creative Cloud
ادوب‍ی‌ ک‍ری‍ت‍ی‍و ک‍لاد
پ‍رن‍ی‍ان‌ پ‍رداز رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۱۱
۱۰۰۰۲۲ق‌
روی‍ت‌ آرش‍ی‍ت‍ک‍چ‍ر ۲۰۱۵ Reviet Archtecture 2015
روی‍ت‌ آرش‍ی‍ت‍ک‍چ‍ر
گ‍ردو
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۱۲
۱۰۰۰۲۳ق‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ س‍ی‌ اس‌ ۵ ادوب‍ی‌ Adobe PHotoshop cs5 ME
ف‍ت‍وش‍اپ‌ س‍ی‌ اس‌ ۵ ادوب‍ی‌
دری‍اس‍اف‍ت‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۱۳
۱۰۰۰۲۴ق‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ اس‍ت‍دی‍و ۶ PhotoshopStudio 6
ف‍ت‍وش‍اپ‌ اس‍ت‍دی‍و
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۱۴
۱۰۰۰۲۵ق‌
ادوب‍ی‌ م‍س‍ت‍ر ک‍ال‍ک‍ش‍ن‌ س‍ی‌ س‍ی‌ Adobe Master Collection CC
ادوب‍ی‌ م‍س‍ت‍ر ک‍ال‍ک‍ش‍ن‌
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۱۵
۱۰۰۰۲۶ق‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ورل‌ دراو وی‍رای‍ش‌ پ‍ن‍ج‍م‌ corelDRAW Collection
ک‍رول‌ دراو
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۱۶
۱۰۰۰۲۷ق‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ وی‌ ری‌ V-Ray collecion
وی‌ ری‌
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۱۷
۱۰۰۰۲۸ق‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ وی‌ ری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ن‍ص‍ب‌ ف‍ارس‍ی‌ V-ray Collection
وی‌ ری‌
ن‍وی‍ن‌ رس‍ان‍ه‌ پ‍ارس‍ی‍ان‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۱۸
۱۰۰۰۲۹ق‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ وی‌ ری‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ رن‍درگ‍ی‍ری‌ V-Ray collection
وی‌ ری‌
پ‍رن‍ی‍ان‌ پ‍رداز رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۱۹
۱۰۰۰۳۶ق‌
ن‍رم‌ اف‍زار ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ اس‌ پ‍ی‌ اس‌ اس‌ SPSS Collection
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌ پ‍ی‌ اس‌ اس‌ وی‍رای‍ش‌ ه‍ف‍ت‍م‌
پ‍رن‍ی‍ان‌ پ‍رداز رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۲۰
۱۰۰۰۳۸
م‍رج‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ وی‌ ری‌ در ت‍ری‌ دی‌ م‍ک‍س‌ V-ray 3ds Max
م‍رج‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ وی‌ ری‌ در ت‍ری‌ دی‌ م‍ک‍س‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۲۱
۱۰۰۰۴۰
ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ۲۰۱۲ Internet Tools 2012
ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
پ‍رن‍ی‍ان‌ پ‍رداز رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۲۲
۱۰۰۰۳۰ق‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ رای‍ن‍و Riino ceros Collection
رای‍ن‍و
پ‍رن‍ی‍ان‌ پ‍رداز رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۲۳
۱۰۰۰۳۱ق‌
ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌ و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ م‍ک‍ان‍ی‌ - ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‌ ArcGIS
ن‍رم‌ اف‍زار آرک‌ ج‍ی‌ آی‌ اس‌۱۰.۲
پ‍رن‍ی‍ان‌ پ‍ردازش‌ رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۲۴
۱۰۰۰۳۲ق‌
آرک‌ ج‍ی‌ آر اس‌ ۱۰.۳ ArcGIS 10.3
آرک‌ ج‍ی‌ آر اس‌
گ‍ردو
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۲۵
۱۰۰۰۳۳ق‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ رای‍ن‍و Rhinoceros collection + V-ray
رای‍ن‍و و وی‌ ری‌ وی‍رای‍ش‌ س‍وم‌
پ‍رن‍ی‍ان‌ پ‍رداز رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۲۶
۱۰۰۰۳۴ق‌
روی‍ت‌ آرش‍ی‍ت‍ک‍ت‍ور ۲۰۱۴ REVIT ARCHITECTURE 2014
روی‍ت‌ آرش‍ی‍ت‍ک‍ت‍ور
پ‍رن‍ی‍ان‌ پ‍رداز رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۲۷
۱۰۰۰۳۵ق‌
ک‍ورل‌ دراو Corel DRAW X7.6 + Collection
ک‍ورل‌ دراو
گ‍ردو
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۲۸
۱۰۰۰۳۷
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ری‌ دی‌ م‍ک‍ 3ds MAX Collection
ت‍ری‌ دی‌ م‍ک‍س‌ وی‍رای‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌
پ‍رن‍ی‍ان‌ پ‍رداز رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۲۹
۱۰۰۰۳۹
ادوب‌ ای‍ن‍دی‍زای‍ن‌ س‍ی‌ اس‌ ۶ Indesign CS6 +col
ادوب‌ ای‍ن‍دی‍زای‍ن‌
دری‍اس‍اف‍ت‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۳۰
۱۰۰۰۴۱
آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ رب‍ات‍ی‍ک‌ Robatic
رب‍ات‍ی‍ک‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۳۱
۱۰۰۰۵۴
ات‍وک‍د ۲۰۱۴ م‍س‍ت‍ر AutoCAD 2014 Master Collection
ات‍وک‍د
ک‍ل‍ی‍ک‌ آم‍وزش‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۳۲
۱۰۰۰۵۵
آرچ‍ی‌ ک‍د ArchCAD
آرچ‍ی‌ ک‍د
س‍ال‍ک‍ان‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۳۳
۱۰۰۰۵۹
م‍رج‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ روی‍ت‌ آرش‍ی‍ت‍ک‍چ‍ر Revit Architecture
روی‍ت‌ آرش‍ی‍ت‍ک‍چ‍ر
ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۳۴
۱۰۰۰۵۸
طراح‍ی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ArchiCAD 11
آرچ‍ی‌ ک‍د
ک‍ت‍اب‌ آی‍لار
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۳۵
۱۰۰۰۶۰
دری‍م‌ وی‍ور Dreamweaver CS3
دری‍م‌ وی‍ور
ک‍ل‍ی‍د
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۳۶
۱۰۰۰۶۱
چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ا ج‍اوا Java ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌
چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ا ج‍اوا ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌
ن‍اق‍وس‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۳۷
۱۰۰۰۷۱
آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ۲۰۱۰ Visual Basic 2010
آم‍وزش‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ن‍اق‍وس‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۳۸
۱۰۰۰۷۳
ن‍رم‌ اف‍زار طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ Web builder
طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌
ک‍ل‍ی‍د آم‍وزش‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۳۹
۱۰۰۰۷۴
ارای‍ه‌ ب‍رت‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۷
ارائ‍ه‌ ب‍رت‍ر
ن‍ص‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۴۰
۱۰۰۰۷۵
پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌ ۲۰۱۰ power point 2010
پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌
پ‍ارس‍ه‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۴۱
۱۰۰۰۷۶
م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ اک‍س‍ل‌ ۲۰۱۰ Excel 2010
م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ اک‍س‍ل‌
ن‍اق‍وس‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۴۲
۱۰۰۰۷۹
از طراح‍ی‌ ت‍ا دک‍وراس‍ی‍ون‌ طراح‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌
دک‍وراس‍ی‍ون‌ واح‍ده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۴۳
۱۰۰۰۸۱
اطلاع‍ات‌ م‍ع‍م‍اری‌ ن‍وی‍ف‍رت‌ ۲۰۱۱ Neufert 2011
ن‍وی‍ف‍رت‌۲۰۱۱
ش‍ه‍رآب‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۴۴
۱۰۰۰۸۲ق‌
اطلاع‍ات‌ م‍ع‍م‍اری‌ ن‍وی‍ف‍رت‌ ۲۰۱۱ Neufert
ن‍وی‍ف‍رت‌۲۰۱۱
م‍ه‍رازان‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۴۵
۱۰۰۰۸۵
ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ج‍ه‍ان‌(آپ‍ارت‍م‍ان‌ ه‍ا-م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍ا) در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌
ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ ده‍خ‍دا
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۴۶
۱۰۰۰۸۷
م‍ع‍م‍اری‌ چ‍ی‍ن‌ از ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا م‍ع‍اص‍ر
م‍ع‍م‍اری‌ چ‍ی‍ن‌ از ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا م‍ع‍اص‍ر
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۴۷
۱۰۰۰۸۹
ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ن‍ر ای‍ران‌ ت‍ام‍ل‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ن‍ر ای‍ران‌
ن‍وی‍د
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۴۸
۱۰۰۰۹۱ق‌
در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ گ‍م‍ش‍ده‌
در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ گ‍م‍ش‍ده‌ ۱
آت‍ل‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍ار
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۴۹
۱۰۰۰۹۲ق‌
از ک‍ان‍س‍پ‍ت‌ ت‍ا ف‍رم‌ در طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍ن‍ظر
از ک‍ان‍س‍پ‍ت‌ ت‍ا ف‍رم‌ در طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍ن‍ظر
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۵۰
۱۰۰۰۹۳
ادوب‍ی‌ ای‍ن‍دی‍زای‍ن‌ س‍ی‌ اس‌ ۵ Adobe InDesign cs5 ME
ادوب‍ی‌ ای‍ن‍دی‍زای‍ن‌
ع‍اب‍د
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۵۱
۱۰۰۰۹۴
ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ آم‍ادگ‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
س‍پ‍اه‍ان‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۵۲
۱۰۰۰۹۵
ارش‍د م‍ع‍م‍اری‌ م‍ن‍ظر آم‍ادگ‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ن‍ک‍ور ارش‍د
ت‍س‍ت‌ ک‍ن‍ک‍ور ارش‍د م‍ع‍م‍اری‌ م‍ن‍ظر
ت‍ه‍ران‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۵۳
۱۰۰۰۹۷
آن‍ت‍ون‍ی‌ گ‍ائ‍ودی‌ ۱۸۲۵-۱۹۲۶ GAUDI
آن‍ت‍ون‍ی‌ گ‍ائ‍ودی‌
ش‍ه‍رآب‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۵۴
۱۰۰۰۹۸
م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍ری‌ دی‌ م‍ک‍س‌ ۲۰۱۲ 3ds MAX 2012
ت‍ری‌ دی‌ م‍ک‍س‌۲۰۱۲
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۵۵
۱۰۰۱۰۰
۵۰م‍ع‍م‍ار ک‍ه‌ ب‍ای‍د آن‍ه‍ا ب‍ش‍ن‍اس‍ی‍م‌
پ‍ن‍ج‍اه‌ م‍ع‍م‍ار ک‍ه‌ ب‍ای‍د آن‍ه‍ا را ب‍ش‍ن‍اس‍ی‍م‌
پ‍ارس‍ه‌ ن‍و
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۵۶
۱۰۰۰۹۶
م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌۲۰۱۰
م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌۲۰۱۰
ام‍ی‍د ای‍ران‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۵۷
۱۰۰۱۰۱
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ع‍م‍اری‌ ج‍ه‍ان‌
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ع‍م‍اری‌ ج‍ه‍ان‌
ی‍زدا
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۵۸
۱۰۰۱۰۳
ک‍ارب‍رد م‍ص‍ال‍ح‌ در طراح‍ی‌ م‍ن‍ظر
ک‍ارب‍رد م‍ص‍ال‍ح‌ در طراح‍ی‌ م‍ن‍ظر
وی‍س‍ت‍ا
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۵۹
۱۰۰۱۰۵
آث‍ار م‍ی‍س‌ ون‍دروه‍ه‌
آث‍ار م‍ی‍س‌ ون‍دروه‍ه‌
ش‍ه‍رآب‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۶۰
۱۰۰۱۰۶
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۶۱
۱۰۰۱۰۷
راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ رس‍م‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌
آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‍ن‌ رس‍م‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ رش‍ت‍ه‌ راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍ع‍م‍اری‌
س‍ت‍زم‍ان‌ ن‍ظام‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۶۲
۱۰۰۱۰۹
س‍ازه‌ در م‍ع‍م‍اری‌
س‍ازه‌ در م‍ع‍م‍اری‌
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۶۳
۱۰۰۱۱۰
ن‍ورس‍ن‍ج‍ی‌ در ع‍ک‍اس‍ی‌ اص‍لاح‍ی‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ از م‍ن‍ظره‌
ن‍ورس‍ن‍ج‍ی‌ در ع‍ک‍اس‍ی‌
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۶۴
۱۰۰۱۱۲
طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍اک‍ت‌ س‍ازی‌ Designing with Models
طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍اک‍ت‌ س‍ازی‌
ش‍ه‍رآب‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۶۵
۱۰۰۱۱۳
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ی‌ ام‌ اس‌ BMS
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ BMS
ی‍زدا
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۶۶
۱۰۰۱۱۴
اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و و ران‍دو در م‍ع‍م‍اری‌ 3D Home Architect
اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و و ران‍دو در م‍ع‍م‍اری‌
ش‍ه‍رآب‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۶۷
۱۰۰۱۱۵
ف‍ض‍ا طرح‌ و چ‍ی‍دم‍ان‌ در م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌
ف‍ض‍اطرح‌ و چ‍ی‍دم‍ان‌ در طراح‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۶۸
۱۰۰۱۱۶
ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ طلای‍ی‌ ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود و وی‍لای‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ طلائ‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۶۹
۱۰۰۱۱۸
چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ع‍م‍اران‍ه‌ طراح‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ آم‍وزش‌ ۴ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ خ‍ش‍ک‌ و س‍ری‍ع‌ در اس‍ک‍ی‍س‌
چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ع‍م‍اران‍ه‌ طراح‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ع‍ل‍م‌ م‍ع‍م‍ار
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۷۰
۱۰۰۱۱۹
ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍لان‌ ن‍م‍ا م‍ق‍طع‌
ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌
ک‍ت‍اب‌ ده‍خ‍دا
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۷۱
۱۰۰۱۲۲
م‍ع‍م‍اری‌ ف‍رم‌ ف‍ض‍ا ن‍ظم‌
م‍ع‍م‍اری‌ ف‍رم‌ ف‍ض‍ا ن‍ظم‌
ک‍ت‍اب‌ وارش‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۷۲
۱۰۰۱۲۴
م‍ع‍م‍اری‌ ف‍رم‌ ف‍ض‍ا ن‍ظم‌
م‍ع‍م‍اری‌ ف‍رم‌ ف‍ض‍ا ن‍ظم‌
ش‍ه‍رآب‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۷۳
۱۰۰۱۲۸
ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ م‍ع‍م‍اری‌ A Visual Dictionary of Archiecture
ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ م‍ع‍م‍اری‌
خ‍اک‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۷۴
۱۰۰۱۳۲
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ع‍م‍اری‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ع‍م‍اری‌
ی‍زدا
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۷۵
۱۰۰۱۳۵
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ (طرح‌ ۵ م‍ع‍م‍اری‌)
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍را
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
۷۶
۱۰۰۱۳۷
م‍وس‍س‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ و ی‍دور گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ISO
ث‍ب‍ت‌ و ص‍دور گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌
 
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید