معاونت دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم دکتر ریما امیراقدام

دکتری حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات

r.amiraghdam@rasam.ac.ir

 

 

 


 

مدیر دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم خاطره درویشی

پست الکترونیک: k.darvishi@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701 

 

 

 

 
ارتباط با واحد معاونت دانشجویی از طریق ایمیل زیر:
ea@rasam.ac.ir
تعداد بازديد : 8917