معاونت دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم دکتر ریما امیراقدام

دکتری حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات

r.amiraghdam@rasam.ac.ir

 

 

 

 

مدیر دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم طیبه نوری شاد

کارشناس حسابداری

پست الکترونیک: t.norishad@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701 

 

 

 

تعداد بازديد : 4067