معاونت اداری و مالی

جناب آقای دکتر محمد ربیعی

دکتری مدیریت استراتژیک

    پست الکترونیک: m.rabiei@rasam.ac.ir

    شماره تماس: 2-02634524701   داخلی 115
 

سرپرست معاونت اداری مالی

جناب آقای بهمن شعبانی

پست الکترونیک:  b.shabani@rasam.ac.ir
شماره تماس: 2-02634524701   داخلی 115


 

تعداد بازديد : 6254
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید