معاونت اداری و مالی
جناب آقای دکتر محمد ربیعی
دکتری مدیریت استراتژیک
   m.rabiei@rasam.ac.ir
  02634524701-2 داخلی 115

مدیر مالی
جناب آقای محمد رسول قیداری

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
taha1378.r@gmail.com
02634524701-2 داخلی 115

 


 

تعداد بازديد : 15731
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید