معاونت آموزش

سرکار خانم دکتر ریما امیراقدام

دکتری حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات

r.amiraghdam@rasam.ac.ir

 

 

 

مدیر آموزش

سرکار خانم محبوبه دهقان

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

پست الکترونیک: m.dehghan@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 105

تعداد بازديد : 11081
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید