گروه خبري : خبر تیتر
تاريخ انتشار : 1403/04/06 - 11:56
كد :71492

مزايده بوفه و انتشارات

موسسه عالي رسام در نظر دارد بوفه و انتشارات دانشگاه را براي سال ١٤٠٣_١٤٠٤ به مزايده بگذارد.

علاقمندان مي تولنند تا تاريخ ١٥ تيرماه١٤٠٣ براي كسب اطلاعات بيشتر به دفتر معاونت فرهنگي مراجعه نمايند.

تعداد بازديد : 61