گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1401/04/20 - 11:52
كد :71322

اطلاعیه مناقصه

دانشگاه رسام در نظر دارد نسبت به واگذاری بوفه دانشجویی مستقر در دانشگاه بصورت مزایده تحت عنوان اجاره از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سال تحصیلی 1401-1402 اقدام نماید. لذا از متقاضيان دعــوت مي ­گردد در صورت تمایل، برگه پیشنهاد قیمت خود را در پاکت دربسته قرار داده و تا روز چهارشنبه به تاریخ 1401/05/15 به سر کار خانم نوری شاد ،مدیر دانشجویی دانشگاه دانشگاه تحویل نمایند.

 

 

دانلود فرم  

 

 

 

 

 

 

تعداد بازديد : 204