گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/06/21 - 09:00
كد :61233

سر کار خانم زهرا جهانگیری دانشجوی رشته روانشناسی

سر کار خانم زهرا جهانگیری دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه رسام، موفقیت شما را در مسابقات حفظ۵جز قران در بخش معارفی سی و ششمین جشنواره قران و عترت دانشجویان کشور را تبریک عرض می نماییم.سعی شما قابل تقدیر است و موفقیت های بیشتری را براتان ارزو مندیم .

امور دانشجویی دانشگاه رسام

تعداد بازديد : 142