گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/06/16 - 22:51
كد :61231

جدول دروس انتخاب واحد دانشجویان ارشد

برنامه درسی دانشجویان ارشد به ترتیب ذیل است. لطفا در تایم انتخاب واحد فقط و فقط دروس پیشنهادی ارائه شده در این لیست را اخذ نمایید. 
درصورتیکه برنامه درسی شما بدلیل مرخصی یا حذف، طبق این برنامه نمیباشد، حتما با مدیرگروه خود مشورت و سپس انتخاب واحد کنید. 
دانشجویان موظف به پرداخت شهریه (طبق جدول شهریه مالی) میباشند، درغیراینصورت مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

دریافت جدول انتخاب واحد رشته های ارشد معماری

دریافت جدول انتخاب واحد رشته های ارشد حسابداری

دریافت جدول انتخاب واحد رشته های ارشد حسابداری بخش عمومی

تعداد بازديد : 135