گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/11/15 - 12:14
كد :61141

انجام تست کرونا برای پرسنل

انجام تست کرونا پرسنل توسط کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی

 

تعداد بازديد : 211