زمان برگزاري نام استاد نام درس لینک کلاس ردیف
چهارشنبه 08:00 - 09:30 زهرا بخشي آشنايي با معماري داخلي http://lms.rasam.ac.ir/a001120686/ 1
چهارشنبه 08:00 - 09:30 عباس برغاني دانش خانواده و جمعيت http://lms.rasam.ac.ir/a001120096/ 2
چهارشنبه 08:00 - 09:30 فاطمه بشيري اصول تهيه و تنظيم و کنترل بودجه دولتي http://lms.rasam.ac.ir/a001120445/ 3
چهارشنبه 08:00 - 12:00 نسرين حسيني دلجو کارگاه پتينه و نقوش http://lms.rasam.ac.ir/a001120550/ 4
چهارشنبه 08:00 - 10:00 زهرا دستمردي شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار http://lms.rasam.ac.ir/a001120492/ 5
چهارشنبه 08:00 - 09:30 خديجه روشني روانشناسي اجتماعي http://lms.rasam.ac.ir/a001120464/ 6
چهارشنبه 08:00 - 11:00 سارا شاميري معماري اسلامي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001401050/ 7
چهارشنبه 08:00 - 12:00 مژگان ضيايي رنگرزي با مواد مصنوعي http://lms.rasam.ac.ir/a001141047/ 8
چهارشنبه 08:00 - 11:30 عادل عابدين زاده شيخ ترسيم فني (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001140021/ 9
چهارشنبه 08:00 - 10:15 مجيد عابديني اقتصاد سنجي مالي http://lms.rasam.ac.ir/a001120419/ 10
چهارشنبه 08:00 - 12:00 شيلا عاطفي طراحي فني http://lms.rasam.ac.ir/a0014010441/ 11
چهارشنبه 08:00 - 09:30 عليرضا محسني مباني نظري معماري http://lms.rasam.ac.ir/a0016001699/ 12
چهارشنبه 08:00 - 12:00 الهه سادات هاشمي زاده طراحي فني http://lms.rasam.ac.ir/a0014010442/ 13
چهارشنبه 08:15 - 11:45 امير اسفندياري فرد معماري بومي http://lms.rasam.ac.ir/a0014010662/ 14
چهارشنبه 08:15 - 11:15 امير اسفندياري فرد شناخت و طراحي معماري روستا http://lms.rasam.ac.ir/a0014010662/ 15
چهارشنبه 08:30 - 10:00 ريما امير اقدم حقوق کار http://lms.rasam.ac.ir/a001150162/ 16
چهارشنبه 09:00 - 11:30 ارغوان ابوذرجمهري کامپيوتر و کاربرد آن در حسابداري http://lms.rasam.ac.ir/a001110158/ 17
چهارشنبه 09:30 - 11:00 سمانه حيدري زبان پيش http://lms.rasam.ac.ir/a0011501794/ 18
چهارشنبه 09:45 - 11:15 عباس برغاني دانش خانواده و جمعيت http://lms.rasam.ac.ir/a0011200961/ 19
چهارشنبه 09:45 - 11:15 حسين طاهري تنظيم شرايط محيطي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a00160025/ 20
چهارشنبه 09:45 - 11:15 زهرا مهرشاد انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) http://lms.rasam.ac.ir/a001120505/ 21
چهارشنبه 10:00 - 11:30 سهيلا احمدي آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان http://lms.rasam.ac.ir/a00112048199/ 22
چهارشنبه 10:00 - 11:30 زهرا بخشي آشنايي با معماري داخلي http://lms.rasam.ac.ir/a0011206861/ 23
چهارشنبه 10:00 - 12:00 زهرا دستمردي کاربرد آزمون هاي هوش و استعداد در مشاوره http://lms.rasam.ac.ir/a001120653/ 24
چهارشنبه 10:00 - 11:30 خديجه روشني روانشناسي اجتماعي کاربردي http://lms.rasam.ac.ir/a001120486/ 25
چهارشنبه 10:00 - 12:00 سلطاني راد عناصر و جزئيات ساختمان 2 http://lms.rasam.ac.ir/a00160018/ 26
چهارشنبه 10:00 - 12:15 رضا کريمي وردنجاني مديريت مالي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001130050/ 27
چهارشنبه 10:00 - 11:30 ياسر کمالي نژاد مباني طراحي شبکه حمل و نقل درون شهري http://lms.rasam.ac.ir/a001120011/ 28
چهارشنبه 10:30 - 12:30 مجيد عابديني سيستم هاي اطلاعاتي مالي http://lms.rasam.ac.ir/a001120442/ 29
چهارشنبه 11:00 - 12:30 شبنم انصاري آشنايي با معماري جهان http://lms.rasam.ac.ir/a00120023/ 30
چهارشنبه 11:00 - 12:30 سمانه حيدري زبان پيش http://lms.rasam.ac.ir/a001120537/ 31
چهارشنبه 11:00 - 12:30 فاطمه محمدي زبان پيش http://lms.rasam.ac.ir/a0011501795/ 32
چهارشنبه 11:30 - 13:00 عباس برغاني اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) http://lms.rasam.ac.ir/a00180026/ 33
چهارشنبه 11:30 - 13:00 طاهره بيانلو آشنايي با ارزشهاي دفاع مقدس http://lms.rasam.ac.ir/a00180025/ 34
چهارشنبه 11:30 - 14:00 خديجه روشني روانشناسي تجربي http://lms.rasam.ac.ir/a001120467/ 35
چهارشنبه 11:30 - 15:00 عادل عابدين زاده شيخ ساخت و ارائه (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001140020/ 36
چهارشنبه 11:30 - 13:00 زهرا مهرشاد انديشه اسلامي 1(مبدا و معاد) http://lms.rasam.ac.ir/a0011500731/ 37
چهارشنبه 11:30 - 13:00 ندا مهين خاکي مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي http://lms.rasam.ac.ir/a00160019/ 38
چهارشنبه 11:30 - 13:00 ندا مهين خاکي سازه هاي فلزي http://lms.rasam.ac.ir/a00160019/ 39
چهارشنبه 12:00 - 16:00 مژگان ضيايي کارگاه بافت صنعتي http://lms.rasam.ac.ir/a001141055/ 40
چهارشنبه 12:00 - 13:30 فريده سادات فاطميان راد اصول روانشناسي باليني http://lms.rasam.ac.ir/a001120478/ 41
چهارشنبه 12:00 - 15:30 مريم قنبري زکي معماري بومي http://lms.rasam.ac.ir/a0014010661/ 42
چهارشنبه 12:00 - 13:30 فهيمه مردي پير سلطان مددکاري اجتماعي http://lms.rasam.ac.ir/a001120684/ 43
چهارشنبه 12:30 - 14:45 سمانه حيدري زبان خارجي http://lms.rasam.ac.ir/a001200242/ 44
چهارشنبه 13:00 - 15:15 مائده آخوندي نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري http://lms.rasam.ac.ir/a0011203691/ 45
چهارشنبه 13:00 - 14:30 شبنم انصاري آشنايي با معماري جهان http://lms.rasam.ac.ir/a001200231/ 46
چهارشنبه 13:00 - 15:15 فاطمه بشيري اصول علم اقتصاد(1)(خرد) http://lms.rasam.ac.ir/a001110135/ 47
چهارشنبه 13:00 - 14:30 سارا شاميري معماري معاصر (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001401045/ 48
چهارشنبه 13:00 - 14:30 ندا مهين خاکي مفاهيم پايه در طراحي سازه براي معماران http://lms.rasam.ac.ir/a00161023/ 49
چهارشنبه 13:30 - 15:00 عباس برغاني دانش خانواده و جمعيت http://lms.rasam.ac.ir/a0011200962/ 50
چهارشنبه 13:30 - 15:00 سهيلا سلطاني مقررات ملي ساختمان http://lms.rasam.ac.ir/a001401065/ 51
چهارشنبه 13:30 - 15:00 مجيد عابديني مديريت استراتژيک http://lms.rasam.ac.ir/a001120418/ 52
چهارشنبه 13:30 - 15:45 اردوان مختاري رياضي کاربردي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001120357/ 53
چهارشنبه 13:30 - 15:00 زهرا مهرشاد دانش خانواده و جمعيت http://lms.rasam.ac.ir/a001120096399/ 54
چهارشنبه 13:30 - 15:00 امير ميرعشقي پليس علمي http://lms.rasam.ac.ir/a001110111/ 55
چهارشنبه 14:00 - 15:30 داوود اسماعيلي راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي http://lms.rasam.ac.ir/a001120485/ 56
چهارشنبه 14:00 - 16:30 زهرا بخشي طرح روانشناسي محيط http://lms.rasam.ac.ir/a001120530/ 57
چهارشنبه 14:00 - 15:30 فاطمه گنجينه روانشناسي سلامت http://lms.rasam.ac.ir/a001120480/ 58
چهارشنبه 14:45 - 16:15 نسيم  جهاندار انسان،طبيعت،معماري http://lms.rasam.ac.ir/a00160014/ 59
چهارشنبه 15:00 - 16:30 عباس برغاني اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) http://lms.rasam.ac.ir/a001800261/ 60
چهارشنبه 15:00 - 18:00 محبوبه تاجيک طراحي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001141028/ 61
چهارشنبه 15:00 - 17:00 سارا شاميري آشنايي با معماري اسلامي http://lms.rasam.ac.ir/a001120025/ 62
چهارشنبه 15:00 - 16:30 معصومه صمدي رياضي پيش http://lms.rasam.ac.ir/a001200161/ 63
چهارشنبه 15:00 - 16:30 سيد ميثم عربي مکاتبات تجاري و گزارش نويسي http://lms.rasam.ac.ir/a001120366/ 64
چهارشنبه 15:00 - 16:30 محمد فيض حقوق تجارت (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001110116/ 65
چهارشنبه 15:00 - 17:15 شيما يوسفي زبان خارجي http://lms.rasam.ac.ir/a001200243/ 66
چهارشنبه 15:15 - 17:45 مائده آخوندي حسابرسي http://lms.rasam.ac.ir/a001120439/ 67
چهارشنبه 15:15 - 16:45 مينا راميار فرايند و روشهاي معماري http://lms.rasam.ac.ir/a00161015/ 68
چهارشنبه 15:15 - 16:45 زهرا مهرشاد دانش خانواده و جمعيت http://lms.rasam.ac.ir/a0011200964/ 69
چهارشنبه 15:30 - 17:45 اميد افخمي حقوق تجارت http://lms.rasam.ac.ir/a0011500791/ 70
چهارشنبه 15:30 - 17:45 فاطمه بشيري اقتصاد (1)(خرد) http://lms.rasam.ac.ir/a001150083/ 71
چهارشنبه 15:30 - 17:00 حسين طاهري تنظيم شرايط محيطي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001140024/ 72
چهارشنبه 15:30 - 17:00 عادل عابدين زاده شيخ مديريت و تشکيلات کارگاهي http://lms.rasam.ac.ir/a0016002199/ 73
چهارشنبه 15:30 - 17:45 مجيد عابديني سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري http://lms.rasam.ac.ir/a001130051/ 74
چهارشنبه 15:30 - 17:00 مهدي عليان ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست http://lms.rasam.ac.ir/a001120010/ 75
چهارشنبه 15:45 - 18:45 فرشته غلامي طراحي فضاهاي شهري http://lms.rasam.ac.ir/a001401064199/ 76
چهارشنبه 15:45 - 19:00 محمدرضا محمودکلايه نقشه برداري در معماري http://lms.rasam.ac.ir/a001401072/ 77
چهارشنبه 16:00 - 18:00 عباسعلي دريايي حسابداري بخش عمومي http://lms.rasam.ac.ir/a001140291/ 78
چهارشنبه 16:00 - 17:30 فاطمه گنجینه روانشناسي سازماني http://lms.rasam.ac.ir/a001120405/ 79
چهارشنبه 16:15 - 19:15 محمد محمدی کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي http://lms.rasam.ac.ir/a00244014/ 80
چهارشنبه 16:30 - 18:00 محمد فيض متون فقه (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001110107/ 81
چهارشنبه 16:30 - 18:00 معصومه گمار مديريت استرس (تنيدگي) http://lms.rasam.ac.ir/a001120497/ 82
چهارشنبه 16:30 - 18:45 مسعود مخصوصي محب اصول حسابرسي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001120380/ 83
چهارشنبه 17:00 - 18:30 زهرا بخشي روانشناسي خلاقيت http://lms.rasam.ac.ir/a001120333/ 84
چهارشنبه 17:00 - 18:30 عباس برغاني اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) http://lms.rasam.ac.ir/a00180026299/ 85
چهارشنبه 17:00 - 18:30 معصومه صمدي رياضي پيش http://lms.rasam.ac.ir/a001200162/ 86
چهارشنبه 17:00 - 19:00 عادل عابدين زاده شيخ شناخت و تحليل روستا http://lms.rasam.ac.ir/a001120681/ 87
چهارشنبه 17:00 - 19:30 اصغر قاسمي فيروز آبادي تکنولوژي ،طبيعت ،پايداري http://lms.rasam.ac.ir/a001140236/ 88
چهارشنبه 17:00 - 18:30 سميرا محمودکلايه مديريت و تشکيلات کارگاهي http://lms.rasam.ac.ir/a00140105588/ 89
چهارشنبه 17:30 - 19:00 مهدي عليان سوانح طبيعي و سکونتگاه هاي انساني http://lms.rasam.ac.ir/a001120152/ 90
چهارشنبه 18:00 - 20:00 عباسعلي دريايي صورت هاي مالي تلفيقي پيشرفته http://lms.rasam.ac.ir/a001140296/ 91
تعداد بازديد : 79223