زمان برگزاري نام استاد نام درس لینک کلاس رديف
سه شنبه 08:00 - 10:15 ريما امير اقدم آشنايي با قوانين کسب و کار http://lms.rasam.ac.ir/a001121035/ 1
سه شنبه 08:00 - 12:00 شبنم انصاري اسکيس http://lms.rasam.ac.ir/a001401022/ 2
سه شنبه 08:00 - 14:45 آرزو ايزدياري طراحي معماري (4) http://lms.rasam.ac.ir/a001401041199/ 3
سه شنبه 08:00 - 11:00 حجت اله بستاني کارگاه تکنيک هاي چاپ دستي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001120544/ 4
سه شنبه 08:00 - 10:15 امير قرباني گوگدرقي حسابداري شرکت ها(2) http://lms.rasam.ac.ir/a001150167/ 5
سه شنبه 08:00 - 11:00 مهستا مرسلي خوشنويسي و گرافيک حروف (2) http://lms.rasam.ac.ir/a0011205701/ 6
سه شنبه 08:00 - 11:00 فرناز مهرپرور عکاسي در گرافيک (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001120583/ 7
سه شنبه 08:00 - 10:30 مريم نگارشي طراحي تحليلي http://lms.rasam.ac.ir/a001140285/ 8
سه شنبه 08:00 - 12:00 وجيهه هنرور نظري کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي در معماري (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001120627299/ 9
سه شنبه 08:00 - 10:30 شيما يوسفي زبان خارجي http://lms.rasam.ac.ir/a00180005/ 10
سه شنبه 08:30 - 12:00 ليدا ايراني کارگاه طراحي مبلمان http://lms.rasam.ac.ir/a001120559/ 11
سه شنبه 08:30 - 10:00 اعظم رمضان خاني آناتومي انسان http://lms.rasam.ac.ir/a001150180/ 12
سه شنبه 08:30 - 10:00 خديجه عبادي زال شطرنج http://lms.rasam.ac.ir/a001150204/ 13
سه شنبه 08:30 - 10:00 نصيبه قمري زبان تخصصي http://lms.rasam.ac.ir/a001120106/ 14
سه شنبه 08:30 - 11:00 معصومه نائيج آشنايي با نقوش ايراني http://lms.rasam.ac.ir/a001120564/ 15
سه شنبه 09:30 - 11:45 آتوسا احمدپناه زبان فارسي http://lms.rasam.ac.ir/a001120038199/ 16
سه شنبه 09:45 - 11:15 طاهره بيانلو آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس http://lms.rasam.ac.ir/a001120077/ 17
سه شنبه 10:00 - 12:00 هدي اکبري آمارکاربردي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001120359/ 18
سه شنبه 10:00 - 11:30 اعظم رمضان خاني آناتومي انسان http://lms.rasam.ac.ir/a0011501801/ 19
سه شنبه 10:00 - 11:30 خديجه عبادي زال شطرنج http://lms.rasam.ac.ir/a0011502041/ 20
سه شنبه 10:15 - 13:15 نسرين آذر اصول حسابداري (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001120222/ 21
سه شنبه 10:30 - 12:45 اميد افخمي حسابداري شرکت ها(1) http://lms.rasam.ac.ir/a001150164/ 22
سه شنبه 10:30 - 12:00 نصيبه قمري برنامه ريزي بافتهاي فرسوده و تاريخي http://lms.rasam.ac.ir/a001120104/ 23
سه شنبه 10:30 - 14:00 سميه ميرآخورلي تکنولوژي و کارگاه گرافيک (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001140126/ 24
سه شنبه 10:45 - 13:45 امير قرباني گوگدرقي حسابداري ميانه http://lms.rasam.ac.ir/a001130014/ 25
سه شنبه 11:00 - 14:00 حجت اله بستاني چاپ سيلک اسکرين http://lms.rasam.ac.ir/a001140272/ 26
سه شنبه 11:00 - 13:00 مژگان ضيايي شناخت الياف و پارچه http://lms.rasam.ac.ir/a001141015/ 27
سه شنبه 11:00 - 14:00 مهستا مرسلي طراحي حروف و تاپيوگرافي (2) ( حروف نگاري ) http://lms.rasam.ac.ir/a001120584/ 28
سه شنبه 11:00 - 14:00 فرناز مهرپرور عکاسي مقدماتي http://lms.rasam.ac.ir/a0011205631/ 29
سه شنبه 11:00 - 14:30 مريم نگارشي مباني هنرهاي تجسمي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001120548/ 30
سه شنبه 11:00 - 14:00 معصومه نائيج تصوير سازي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a0011205671/ 31
سه شنبه 11:00 - 15:00 صالحه السادات هدايتي طراحي نشانه http://lms.rasam.ac.ir/a001120571/ 32
سه شنبه 11:30 - 13:00 اعظم رمضان خاني آناتومي انسان تکميلي http://lms.rasam.ac.ir/a001130089/ 33
سه شنبه 11:30 - 13:00 خديجه عبادي زال کارآفريني http://lms.rasam.ac.ir/a001150184/ 34
سه شنبه 11:30 - 13:00 زينب فرخي انقلاب اسلامي ايران http://lms.rasam.ac.ir/a00140013/ 35
سه شنبه 12:00 - 16:00 جبار آوج طرح مرمت و نگهداري http://lms.rasam.ac.ir/a001120557/ 36
سه شنبه 12:00 - 16:00 شبنم انصاري اسکيس http://lms.rasam.ac.ir/a0014010221/ 37
سه شنبه 12:00 - 13:30 طاهره بيانلو آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس http://lms.rasam.ac.ir/a0011200771/ 38
سه شنبه 12:00 - 15:30 ساينا طاهر اجارودي ساخت و ارائه (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001401018/ 39
سه شنبه 12:00 - 19:00 ساينا طاهر اجارودي مقدمات طراحي معماري (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001401018/ 40
سه شنبه 12:00 - 13:30 زهرا طلايي هنر و تمدن اسلامي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001120581/ 41
سه شنبه 12:15 - 15:15 سيروس افشار نقشه برداري http://lms.rasam.ac.ir/a00120020/ 42
سه شنبه 13:00 - 14:30 اميد افخمي مالياتي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a0011501681/ 43
سه شنبه 13:00 - 17:00 حسين حسين نژاد طراحي فني ساختمان http://lms.rasam.ac.ir/a0011206253/ 44
سه شنبه 13:00 - 14:30 امير درخشان سنجش واندازه گيري در علوم ورزش http://lms.rasam.ac.ir/a001130096/ 45
سه شنبه 13:00 - 14:30 خديجه عبادي زال کارآفريني http://lms.rasam.ac.ir/a0011501841/ 46
سه شنبه 13:00 - 19:00 ابوالفضل مير طرح معماری 3 http://lms.rasam.ac.ir/a00160028/ 47
سه شنبه 13:00 - 17:00 وجيهه هنرور نظري کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي در معماري (2) http://lms.rasam.ac.ir/a0011206273/ 48
سه شنبه 13:15 - 16:00 نسيم  جهاندار بيان معماري (3) http://lms.rasam.ac.ir/a001401016/ 49
سه شنبه 13:30 - 15:00 طاهره بيانلو آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس http://lms.rasam.ac.ir/a0011500694/ 50
سه شنبه 13:30 - 15:00 نسرين آذر زبان تخصصي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001120384/ 51
سه شنبه 13:30 - 15:45 ريما امير اقدم حقوق بازرگاني http://lms.rasam.ac.ir/a001120437/ 52
سه شنبه 13:30 - 15:00 علي رجبعلي پور کارآفريني http://lms.rasam.ac.ir/a00115017299/ 53
سه شنبه 13:30 - 15:00 زينب فرخي انقلاب اسلامي ايران http://lms.rasam.ac.ir/a001121052/ 54
سه شنبه 14:00 - 15:30 مهدي بابايي جعفري روانشناسي ورزشي http://lms.rasam.ac.ir/a00115020599/ 55
سه شنبه 14:00 - 17:00 حجت اله بستاني چاپ سيلک اسکرين http://lms.rasam.ac.ir/a0011402721/ 56
سه شنبه 14:00 - 15:30 زهرا طلايي تجزيه و تحليل و نقد آثار هنرهاي تجسمي http://lms.rasam.ac.ir/a00112058999/ 57
سه شنبه 14:00 - 15:30 مينا کمال زارع اصول سرپرستي در تربيت بدني http://lms.rasam.ac.ir/a001150203/ 58
سه شنبه 14:30 - 16:00 مژگان ضيايي تاريخ لباس http://lms.rasam.ac.ir/a001141033/ 59
سه شنبه 14:30 - 16:45 امير قرباني گوگدرقي حسابداري شرکت ها(2) http://lms.rasam.ac.ir/a0011501671/ 60
سه شنبه 14:30 - 16:00 فاطمه هنرور رياضي پيش http://lms.rasam.ac.ir/a001200165/ 61
سه شنبه 15:00 - 17:15 اميد افخمي حقوق تجارت http://lms.rasam.ac.ir/a001150079/ 62
سه شنبه 15:00 - 16:30 امير درخشان يادگيري حرکتي http://lms.rasam.ac.ir/a001150195/ 63
سه شنبه 15:00 - 17:30 آيدا سلطاندوست رياضيات و کاربرد آن در مديريت http://lms.rasam.ac.ir/a001121020/ 64
سه شنبه 15:00 - 16:30 خديجه عبادي زال ايمني بهداشت و محيط زيست http://lms.rasam.ac.ir/a001130088/ 65
سه شنبه 15:00 - 17:00 فاطمه فلاح کاربرد نرم افزارهاي تخصصي در ورزش http://lms.rasam.ac.ir/a001150185/ 66
سه شنبه 15:00 - 16:30 صالحه السادات هدايتي نرم افزار گرافيک (3) http://lms.rasam.ac.ir/a001120569/ 67
سه شنبه 15:30 - 19:00 ساينا طاهر اجارودي ترسيم فني (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001401018/ 68
سه شنبه 15:30 - 17:30 فرنوش پاک راي آشنايي با بورس و اوراق بهادر http://lms.rasam.ac.ir/a0011501771/ 69
سه شنبه 15:30 - 17:00 معصومه صمدي رياضي عمومي http://lms.rasam.ac.ir/a001120617/ 70
سه شنبه 15:30 - 17:00 زهرا طلايي آشنايي با هنر در تاريخ 2 http://lms.rasam.ac.ir/a001120016/ 71
سه شنبه 15:30 - 17:00 مهدي عليان اصول سيستم هاي اطلاعات مکاني http://lms.rasam.ac.ir/a001120097/ 72
سه شنبه 15:30 - 18:00 مريم نگارشي مواد و وسائل نقاشي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001150004/ 73
سه شنبه 16:00 - 18:15 نسرين آذر کنترل هاي داخلي و نظام راهبري شرکتي http://lms.rasam.ac.ir/a001120378/ 74
سه شنبه 16:00 - 17:30 مهدي بابايي جعفري روانشناسي ورزشي http://lms.rasam.ac.ir/a0011502051/ 75
سه شنبه 16:00 - 18:15 علي بختياري نهادهاي پولي و مالي http://lms.rasam.ac.ir/a001120428/ 76
سه شنبه 16:00 - 18:45 نسيم  جهاندار بيان معماري (3) http://lms.rasam.ac.ir/a0014010161/ 77
سه شنبه 16:00 - 20:00 سروناز اخوان صالح طراحي پارچه با کامپيوتر (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001141050/ 78
سه شنبه 16:00 - 17:30 وحيد شاهسواراني هنر و تمدن اسلامي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001120582/ 79
سه شنبه 16:00 - 18:15 مريم طياري اقتصاد کلان http://lms.rasam.ac.ir/a001120416/ 80
سه شنبه 16:00 - 17:30 زينب فرخي انقلاب اسلامي ايران http://lms.rasam.ac.ir/a0011210521/ 81
سه شنبه 16:00 - 17:30 مينا کمال زارع اصول سرپرستي در تربيت بدني http://lms.rasam.ac.ir/a0011502031/ 82
سه شنبه 16:30 - 18:00 مژگان ضيايي بازاريابي و اقتصاد http://lms.rasam.ac.ir/a001141049/ 83
سه شنبه 17:00 - 18:30 طاهره بيانلو آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس http://lms.rasam.ac.ir/a0011500692/ 84
سه شنبه 17:00 - 18:30 امير درخشان يادگيري حرکتي http://lms.rasam.ac.ir/a0011501951/ 85
سه شنبه 17:00 - 19:00 فاطمه فلاح کاربرد نرم افزارهاي تخصصي در ورزش http://lms.rasam.ac.ir/a0011501851/ 86
سه شنبه 17:00 - 18:30 نگين لطفي درک رفتار سازه ساختمان http://lms.rasam.ac.ir/a0011206231/ 87
سه شنبه 17:15 - 19:30 محمدرضا سيمياري مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت http://lms.rasam.ac.ir/a001121034/ 88
سه شنبه 17:30 - 19:00 حسين طاهري تاسيسات مکانيکي،نور و صدا http://lms.rasam.ac.ir/a001120624/ 89
سه شنبه 17:30 - 19:00 مهدي عليان ارزيابي توان محيط زيست http://lms.rasam.ac.ir/a001120284/ 90
سه شنبه 17:30 - 19:00 سميرا محمودکلايه متره و برآورد http://lms.rasam.ac.ir/a001401071/ 91
تعداد بازديد : 69246