فرم درخواست تخفیف شهریه 
----------------------------------------------------------

فرم کاندیداتوری انجمن علمی (2) 
----------------------------------------------

فرم مهمان خوابگاه 
---------------------------------------------------------

فرم اعتراض به حکم انضباطی شورای بدوی رسام 
---------------------------------------------------------

فرم اعتراض به تجدید نظر  
---------------------------------------------------------

فرم دفاع اولیه در تخلفات امتحانی
---------------------------------------------------------
آیین نامه نقل و انتقالات و میهمان

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید