زمان برگزاري نام استاد نام درس کددرس رديف
شنبه 08:00 - 10:30 ارغوان ابوذر جمهري مباني عمومي رايانه http://lms.rasam.ac.ir/a001150160/ 1
شنبه 08:00 - 11:00 سميرا حسين زاده فلاحي نژاد پرسپکتيو http://lms.rasam.ac.ir/a001120028/ 2
شنبه 08:00 - 09:30 سمانه حيدري زبان پيش http://lms.rasam.ac.ir/a0011501792/ 3
شنبه 08:00 - 09:30 شهرزاد زينعلي هندسه احجام و پرسپکتيو http://lms.rasam.ac.ir/a00140002/ 4
شنبه 08:00 - 11:00 اسمر سلطاني راد درک و بيان معماري (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001120619/ 5
شنبه 08:00 - 09:30 اکرم سهرابي فلسفه علم روانشناسي http://lms.rasam.ac.ir/a001120463/ 6
شنبه 08:00 - 11:30 محمود نادر طراحي پارچه (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001141039/ 7
شنبه 08:00 - 10:30 شيما يوسفي زبان خارجي http://lms.rasam.ac.ir/a00120024/ 8
شنبه 08:30 - 10:00 سميه احمدي مباحث اساسي در روانشناسي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001120067/ 9
شنبه 08:30 - 10:00 دلارام طالب خان گروسي مقدمات معماري داخلي http://lms.rasam.ac.ir/a001120275/ 10
شنبه 09:00 - 11:15 ثمانه بهفر بيان معماري (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001401000/ 11
شنبه 09:00 - 11:15 سمانه کاظمي هندسه (1) http://lms.rasam.ac.ir/a0014010001/ 12
شنبه 09:00 - 11:15 سمانه کاظمي بيان معماري (1) http://lms.rasam.ac.ir/a0014010001/ 13
شنبه 09:00 - 12:30 ملوسک رحيم زاده طراحي پيش http://lms.rasam.ac.ir/a001141102/ 14
شنبه 09:30 - 11:30 زهرا بخشي معماري داخلي http://lms.rasam.ac.ir/a001141006/ 15
شنبه 10:00 - 12:15 آتوسا احمدپناه زبان فارسي http://lms.rasam.ac.ir/a001150060/ 16
شنبه 10:00 - 11:30 سميه احمدي بهداشت رواني http://lms.rasam.ac.ir/a001120479/ 17
شنبه 10:00 - 12:15 مهسا دميرچي رياضي عمومي و مقدمات آمار http://lms.rasam.ac.ir/a001150062/ 18
شنبه 10:00 - 12:00 شهرزاد زينعلي ترسيم مقدماتي http://lms.rasam.ac.ir/a00140024/ 19
شنبه 10:00 - 11:30 اکرم سهرابي روانشناسي دين http://lms.rasam.ac.ir/a001120461/ 20
شنبه 10:00 - 11:30 ميترا غفاري معرفت شناسي http://lms.rasam.ac.ir/a001120457/ 21
شنبه 10:00 - 11:30 مازيار فرزين روش ها و فنون راهنمايي و مشاوره http://lms.rasam.ac.ir/a001120634/ 22
شنبه 10:15 - 12:30 علي رستمي پور مالي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001120367/ 23
شنبه 10:30 - 12:45 سمانه حيدري زبان خارجي http://lms.rasam.ac.ir/a001200241/ 24
شنبه 10:30 - 14:30 دلارام طالب خان گروسي حجم سازي http://lms.rasam.ac.ir/a001120235/ 25
شنبه 10:45 - 13:15 ارغوان ابوذر جمهري مباني عمومي رايانه http://lms.rasam.ac.ir/a0011501601/ 26
شنبه 11:30 - 15:30 شبنم انصاري تمرين هاي معماري http://lms.rasam.ac.ir/a001120622/ 27
شنبه 11:30 - 15:30 سميرا حسين زاده فلاحي نژاد تمرين هاي معماري http://lms.rasam.ac.ir/a0011206221/ 28
شنبه 11:30 - 15:00 محمود نادر طراحي پارچه تخصصي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001141057/ 29
شنبه 12:00 - 15:00 اسمر سلطاني راد درک و بيان معماري (1) http://lms.rasam.ac.ir/a0011206191/ 30
شنبه 12:00 - 14:00 اکرم سهرابي آزمون هاي روانشناختي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001120476/ 31
شنبه 12:00 - 13:30 مازيار فرزين متون روانشناسي به انگليسي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001120465/ 32
شنبه 12:00 - 15:00 پروين محمود پور پرسپکتيو http://lms.rasam.ac.ir/a0011200281/ 33
شنبه 12:30 - 14:00 شيما يوسفي زبان پيش http://lms.rasam.ac.ir/a0011501793/ 34
شنبه 12:45 - 15:00 آتوسا احمدپناه زبان فارسي http://lms.rasam.ac.ir/a0011500601/ 35
شنبه 12:45 - 15:00 سميه تصديقي زبان فارسي http://lms.rasam.ac.ir/a0011500602/ 36
شنبه 12:45 - 15:00 مهسا دميرچي رياضي عمومي و مقدمات آمار http://lms.rasam.ac.ir/a0011500621/ 37
شنبه 13:00 - 15:15 محبوبه دهقان تحقيق در عمليات http://lms.rasam.ac.ir/a00112036499/ 38
شنبه 13:00 - 15:15 محمد قاسمي پول و ارز و بانکداري http://lms.rasam.ac.ir/a001130064/ 39
شنبه 13:00 - 15:15 سيد صادق کاظمي پور رياضيات پايه http://lms.rasam.ac.ir/a001110143/ 40
شنبه 13:30 - 15:00 محمد رضا قهرماني زرج آبادي آشنايي با پارچه و لباس هاي سنتي http://lms.rasam.ac.ir/a001141038/ 41
شنبه 13:30 - 16:00 محمود غلام نژاد بهايابي(1) http://lms.rasam.ac.ir/a001150161999/ 42
شنبه 13:30 - 16:00 رضا گرجي آمار استنباطي http://lms.rasam.ac.ir/a001120098/ 43
شنبه 14:00 - 16:00 مازيار فرزين فنون مشاوره و روان درماني http://lms.rasam.ac.ir/a00112048499/ 44
شنبه 14:00 - 16:00 مهسا گلدار بيان معماري http://lms.rasam.ac.ir/a00140023/ 45
شنبه 14:00 - 15:30 فاطمه هنرور رياضي پيش http://lms.rasam.ac.ir/a00120016/ 46
شنبه 14:30 - 17:30 زهرا جعفرزاده نقاشي (2) http://lms.rasam.ac.ir/a001150002/ 47
شنبه 14:30 - 18:30 فرزانه شهرياري ابنوي شناخت مواد و روش هاي ساخت 1 (چوب) http://lms.rasam.ac.ir/a001120271/ 48
شنبه 14:30 - 16:00 شيوا نادري دلپاک مباني جامعه شناسي http://lms.rasam.ac.ir/a001120080/ 49
شنبه 15:00 - 17:15 نسيم  جهاندار انسان طبيعت طراحي http://lms.rasam.ac.ir/a001120336/ 50
شنبه 15:00 - 16:30 مهسا دميرچي رياضي پيش http://lms.rasam.ac.ir/a001200163/ 51
شنبه 15:00 - 16:30 طوبي زماني آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس http://lms.rasam.ac.ir/a001150069/ 52
شنبه 15:00 - 16:30 آيدا سلطاندوست فيزيک http://lms.rasam.ac.ir/a001120045/ 53
شنبه 15:00 - 17:00 معصومه صمدي رياضي عمومي 2 http://lms.rasam.ac.ir/a00160012/ 54
شنبه 15:00 - 16:30 رامين عيسي بگلو روش تحقيق و مهارت ارائه http://lms.rasam.ac.ir/a00115017899/ 55
شنبه 15:00 - 18:30 محمود نادر طراحي پارچه تخصصي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001141052/ 56
شنبه 15:30 - 17:45 آتوسا احمدپناه فارسي http://lms.rasam.ac.ir/a00180011/ 57
شنبه 15:30 - 17:00 الهه اسفندياري فرد فيزيک مکانيک http://lms.rasam.ac.ir/a00120002/ 58
شنبه 15:30 - 18:00 ارمغان حيدرزاده آمار و کاربرد آن در مديريت http://lms.rasam.ac.ir/a001110156/ 59
شنبه 15:30 - 17:00 محمد رضا قهرماني زرج آبادي عفاف و حجاب http://lms.rasam.ac.ir/a001141060/ 60
شنبه 15:30 - 18:00 فرشته غلامي کارگاه شهرسازي (1) http://lms.rasam.ac.ir/a001120009/ 61
شنبه 15:30 - 17:00 محمد فيروز دهقان مديريت سرمايه گذاري http://lms.rasam.ac.ir/a001120390/ 62
شنبه 16:00 - 17:30 رضا گرجي توانبخشي کودکان با نيازهاي ويژه http://lms.rasam.ac.ir/a001120491/ 63
شنبه 16:00 - 18:30 سميه تصديقي زبان فارسي http://lms.rasam.ac.ir/a0011500603/ 64
شنبه 17:00 - 19:15 مهرداد چوبداري مباني مهندسي مالي http://lms.rasam.ac.ir/a001120430/ 65
شنبه 17:00 - 19:00 حسين طاهري تنظيم شرايط محيطي http://lms.rasam.ac.ir/a001120024/ 66
تعداد بازديد : 66125