🌟 فرم دال و صورتجلسه دفاعیه طرح و پروژه نهایی به تفکیک رشته👇

⭕️ گروه ارتباط تصویری
فرم ارائه پروژه نهایی
فرم دال 


⭕️ گروه حسابداری
فرم ارائه پروژه نهایی

فرم دال

⭕️ گروه شهرسازی
فرم ارائه پروژه نهایی

فرم دال

⭕️ گروه کارشناسی معماری پیوسته و ناپیوسته
فرم ارائه پروژه نهایی
فرم دال 


⭕️ گروه معماری داخلی
فرم ارائه پروژه نهایی

فرم دال

⭕️ گروه هنرهای تجسمی و طراحی پارچه
فرم ارائه پروژه نهایی

فرم دال✉️ فرم درخواست ایمیل سازمانی 


 
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید