مسئول بسیج دانشجویی:
               
                           خانم پریا روستایی

روزهای حضور: یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید