گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 1402/05/31
كد :32039

تمدید مهلت تقسیط شهریه

با توجه به درخواست دانشجویان مهلت فوق تمدید شد!
تاریخ
شروع تقسیط شهریه دانشجویان تحصیل در ترم ۱۴۰۲۱ از ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ الی ۱۴۰۲/۰6/02 می باشد.                                            

 به منظور رفاه و تسهیل در پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان، واحد مالی دانشگاه در نظر دارد شهریه دانشجویان واجد شرایط را به صورت اقساطی دریافت نماید.
   شرایط تقسیط شهریه :
۱. نداشتن بدهی معوقه به امور مالی دانشگاه
۲. نداشتن بیش از ۲ ترم مشروطی 


   مراحل تقسیط شهریه :.
۲. مراجعه به انتشارات دانشگاه و دریافت و تکمیل فرم تقسیط شهریه
۳. ارائه یک نسخه کپی چک به همراه اصل چک ها تذکر ۱: امور مالی از پذیرفتن چک های غیر صیادی جدا معذور است .
تذکر ۲: تاریخ سر رسید چک ها ۰۸/۰۲/ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ می باشد.
تذکر ۳ : دانشجویان گرامی که شهریه خود را به وسیله چک تقسیط می نمایند موظفند میزان شهریه خود را با توجه به مبالغ اعلام شده در جدول شهریه محاسبه نمایند. پس از محاسبه میزان شهریه، مبلغ باقیمانده را به عنوان علی الحساب پرداخت نمایند .
تذکر ۴: تقسیط شهریه فقط در بازه ی زمانی اعلام شده انجام می گردد و امور مالی از دریافت چک در خارج از زمانبندی اعلامی جدا معذور است
  نحوه نوشتن چک صیادی ۱تاریخ چک با توجه به جدول ذیل نوشته شود.
۲-مبلغ چک به ریال (حروف) آخر عدد رو با کشیدن یک خط ببندید .
۳-در وجه موسسه آموزش عالی رسام به نام دانشجو مورد نظر
مثال : در وجه موسسه آموزش عالی رسام بابت شهریه خانم (نام و نام خانوادگی دانشجو)
۴-مبلغ چک به ریال (عدد) آخر عدد رو با کشیدن خط ببندید.


جدول شماره ۱: میزان تقسیط به وسیله چک

 
مقطع تحصیلی تقسیط بوسیله چک تاریخ چک ها
کاردانی و کارشناسی ( علوم انسانی) دو عدد چک صیادی هرکدام به مبلغ ۸,۰۰۰.۰۰۰ریال ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۴۰۲/۰۹/۰۲
کاردانی و کارشناسی ( فنی و مهندسی) دوعدد چک صیادی هرکدام به مبلغ ۱۳,۰۰۰.۰۰۰ عدد ریال ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۴۰۲/۰۹/۰۲
کارشناسی ارشد ( کلیه رشته ها) دو عدد چک صیادی هر کدام به مبلغ ۲۵,۰۰۰۰.۰۰۰ریال ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۴۰۲/۰۹/۰۲
 
مقطع تحصیلی تقسیط بوسیله چک تاریخ چک ها
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دو عدد چک هرکدام به مبلغ
۳۵,۰۰۰.۰۰۰ریالی
۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۴۰۲/۱۰/۰۲
پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دوعدد چک هرکدام به مبلغ
۲۴,۰۰۰.۰۰۰ریالی
۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۴۰۲/۱۰/۰۲

 
تعداد بازديد : 780