گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1401/12/08
كد :32030

زمان بندی جلسات دفاع کارشناسی ارشد (گروه حسابداری) اسفند ماه سال 1401

 

 

ساعت دفاع

تاریخ دفاع

استاد راهنما

نام دانشجو

8:00

1401/12/16

دکتر عزیزمحمدلو

نفیسه تاجیک

8:45

1401/12/16

دکتر حقیقت

ندا کاویان نسب

9:30

1401/12/16

دکترعزیزمحمدلو

مریم ارجمندنیا

10:15

1401/12/16

دکتر عزیزمحمدلو

لیلا فرج زاده

11

1401/12/16

دکتر حقیقت

فرشته رحیم زاده

11:45

1401/12/16

دکترعزیزمحمدلو

آسیه ریگی

12:30

1401/12/16

دکتر حقیقت

سمیه نوده فراهانی

9:00

1401/12/25

دکتر اسکندری

رعنا نوبخت

9:45

1401/12/25

دکتر حقیقت

عاطفه خمری

10:30

1401/12/25

دکتر اسکندری

رقیه بالایی

11:45

1401/12/25

دکتر حقیقت

فهیمه حنجری

12:30

1401/12/25

دکتر اسکندری

ژاله مدینه خرمی

14

1401/12/25

دکتر حقیقت

معصومه بیات

14:45

1401/12/25

دکتر حقیقت

زهرا شکوهی

15:30

1401/12/25

دکتر حقیقت

پروین رئیسی

تعداد بازديد : 991