گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1401/12/02
كد :32028

زمان بندی جلسات دفاع کارشناسی ارشد (گروه معماری)اسفند

 

 

ساعت دفاع

تاریخ دفاع

استاد راهنما

نام دانشجو

10:00

1401/12/05

دکتر حیدری زادی

شیدا ناظریان

11:00

1401/12/05

دکتر بهزاد پور

زهرا معلم

11:45

1401/12/05

دکتر بهزادپور

مهناز علیمردان

12:30

1401/12/05

دکتر بهزادپور

نازنین حسنوند

13:15

1401/12/05

دکتر اسفندیاری

نسترن نیکنام

14:00

1401/12/05

دکتر اسفندیاری

رضوان آزادی

تعداد بازديد : 1228