گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1401/05/31
كد :31984

زمانبندی دفاع گروه ارشد حسابداری

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه حسابداري:

بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجويان كارشناسي ارشد كه قصد دفاع از پايان نامه خود  در شهريور  ماه سال ١٤٠١ را دارند مي رسانيم كه دانشجويان فوق الذكر تا تاريخ 1401/06/10  فرصت دارند تا مدارك خود(همانند جويي زير ٣٠ درصد از كل پايان نامه،فرم دال تكميل شده،يك نسخه از پايان نامه به صورت سيمي شده ) را جهت اخذ تاريخ دفاع به واحد پژوهش(سركار خانم يوسفي)تحويل دهند.

تعداد بازديد : 290