گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1400/12/17
كد :31982

تاريخ دفاع سه نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد حسابداري

بدينوسيله به اطلاع مي رساند تاريخ دفاع سه نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد حسابداري به شرح زير مي باشد:
خانم سارا چهرگاني    ١٤٠٠/١٢/٢٤
ساعت ١٠
http://lms.rasam.ac.ir/r40211224562/
خانم فرشته نظري       ١٤٠٠/١٢/٢٤
ساعت ١١
http://lms.rasam.ac.ir/r40211224563/
خانم آزيتا حيدريان      ١٤٠٠/١٢/٢٤
ساعت ١٢
http://lms.rasam.ac.ir/r40211224564/
ضمنا شركت در جلسه دفاعيه دانشجويان فوق الذكر براي تمام دانشجويان رشته حسابداري مجاز است.
تعداد بازديد : 662