گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/11/14
كد :31973

زمانبندی انتخاب واحد ترم جدید 14002 
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصيلي1401- 1400 
تاريخ ساعت رشته
1400/11/16 8_16  ارتباط تصویری- گرافيک
1400/11/17 8_16    مشاوره - روانشناسي 
1400/11/18 8_16 تربیت بدنی - علوم ورزشی
8_16 کاردانی معماری - معماری داخلی
1400/11/19 8_16 علوم قضایی
1400/11/20 8_16 کاردانی و کارشناسی شهرسازی
1400/11/21 8_16 کارشناسی معماری
1400/11/23 8_16 طراحی پارچه - آموزش هنرهای تجسمی-نقاشی
1400/11/24 8_16 کاردانی و کارشناسی حسابداری
1400/11/25 8_16 مدیریت مالی - مدیریت بازرگانی
انتخاب واحد دانشجويان کارشناسي ارشد متعاقبا اعلام مي گردد
تعداد بازديد : 917