گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1400/11/04
كد :31969

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه معماري

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه معماري:
بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجويان كارشناسي ارشد كه قصد دفاع از پايان نامه خود  در اسفند  ماه سال ١٤٠٠ را دارند مي رسانيم كه دانشجويان فوق الذكر تا تاريخ١٤٠٠/١١/١٦ فرصت دارند تا مدارك خود(همانند جويي زير ٣٠ درصد از كل پايان نامه،فرم دال تكميل شده،يك نسخه از پايان نامه به صورت سيمي شده ) را جهت اخذ تاريخ دفاع به واحد پژوهش(سركار خانم يوسفي)تحويل دهند.
تعداد بازديد : 592