گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/10/01
كد :31968

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید:

⭕⭕  دانشجویان نامبرده در لیست ذیل، بدلیل نقص پرونده آموزشی، مجاز به شرکت در امتحانات نیستند. لذا بایستی هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده خود اقدام نمایند.

هداوند زهرا                 4010006002
صادقي خو فاطمه         4010006008
بابائي عباس اباد مهسا  4010006010
اثاري قزويني شقايق     4010006015
راستگردلنگرودي گلنار    4010006017
امين ليلي فرحناز          4010006018
تابش شقايق               4010006019
اللهي سبزوار زينب خاتون 4010401016
مرشدي نيا مليكا          4011204028
قيمتي هانيه                4011207019
زارع کلخوران مبينا         4011207024
روان سالار مبينا            4011207026
حاجي وند مونا             4011302003
اردونژاد عطيه               4011302009
خشکي فاطمه             4011403004
ميهن دوست صديقه      4011403007
رضاسلطاني سميه       4011403011
احمدي مهسا              4011403017
رحيمي نهوجي ليلا       4011403018
محمدي سميه             4011406010
پورمحمد فاطمه            4011406012
حسين خاني مريم        4011409001
تعداد بازديد : 1330