گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/06/25
كد :31959

قابل توجه دانشجویانی که درس آمار کاربردی (1)...

) روزیکشنبه ساعت 15 :13 - 15:15 دارند، ظرفیت این کلاس به حد مجاز نرسیده است، زمان کلاس به روز یکشنبه 08:00- 10:30   انتقال یافت.   
تعداد بازديد : 643