گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/06/22
كد :31954

قابل توجه دانشجویان


کلاس دانش خانواده و جمعیت در روز یکشنبه ساعت 8 الی 9:30 بعلت به حد نصاب نرسیدن حذف شده است. دانشجویانی که این درس را در این ساعت اخذ کرده اند، موظفند در حذف و اضافه جابجا کنند.
تعداد بازديد : 367