گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/12/09
كد :31920

تخلف آموزشی

دانشجویان متخلف:
دانشجویان ذیل بدلیل تخلف در انتخاب واحد هرچه سریعتر جهت اصلاح آن با واحد آموزش تماس حاصل نمایند در غیر اینصورت انتخاب واحد آموزش ایشان حذف خواهد شد و مسئولیت مالی و آموزشی آن بعهده دانشجوست.
 1. فاطمه احمدی 9911204010
 2. زهرا شیرمحمدی 9811207015
 3. زهرا یعقوب پور 9811202007
 4. فائزه بهادرزاده 9711207027
 5. مرضیه دهقان 9620401033
 6. آرمینه محسنی 9611202020
 7. محیا صادقی 9610401025
 8. فائزه بیات 9720401037
 9. ستاره سعادت مندی منشادی 9911305005
 10. آرزو معصومی 9811305007
 11. کتایون شاه محمدی 9811208031
 12. مائده زینی طلابری 9811104003
 13. فاطمه تورانلو 9720603010
 14. هانیه حاجی شیزری 9621410016
 15. کیمیا پورهاشم 9720401037   
 16. آناهیتا راسمی 9611410009    
 17. معصومه کاشانی 9611410006       
 18. نادیا درخشانی 9611410004  
 19. سوسن نعمتی گوگرچین 9521205041        
تعداد بازديد : 694