گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/12/02
كد :31918

زمانبندی حذف و اضافه

زمانبندی حذف و اضافه نیم سال دوم 1399 
         
تاریخ ساعت رشته
99/12/03 9لغايت15 طراحی پارچه - هنرهای تجسمی - آموزش هنرهای تجسمی- گرافیک -ارتباط تصویری-مديريت مالي-حسابداري-مهندسی معماری
99/12/04 9لغايت15 مدیریت بازرگانی
99/12/05 9لغايت15 کارشناسی ناپیوسته معماری -کاردانی معماری -تربیت بدنی
99/12/06 9لغايت15 علوم قضائی - شهرسازی- معماری داخلی - مشاوره - روانشناسی
99/1207 9لغايت15 کارشناسی ارشد کليه رشته ها
تعداد بازديد : 706