گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 99/11/07
كد :31908

تقسیط شهریه کارشناسی ارشد

*** شرايط تقسيط دانشجويان در حال تحصيل در ترم 992
تاریخ شروع تقسیط شهریه دانشجویان در حال تحصیل در ترم 992 از 99/11/11 الی 99/11/20 می باشد.                                            
 به منظور رفاه و تسهیل در پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان، واحد مالی دانشگاه در نظر دارد شهریه دانشجویان واجد شرایط را به صورت اقساطی دریافت نماید.
   شرایط تقسیط شهریه :
۱. نداشتن بدهی معوقه به امور مالی دانشگاه
۲. نداشتن بیش از ۲ ترم مشروطی
   مراحل تقسیط شهریه :
۱. واریز اولیه که شامل (مبلغ علی الحساب) می باشد که برای هر گروه رشته به تفکیک در جداول ذیل قابل مشاهده است، همچنین پرداخت شهریه صرفا از طریق پرتال دانشجویی امکان پذیر است.
۲. مراجعه به سایت دانشگاه و دریافت و تکمیل فرم تقسیط شهریه
۳. ارائه یک نسخه کپی چک بهمراه اصل چک ها
    نحوه نوشتن چک صیادی 
http://rasam.ac.ir/Uploads/Public/News/111.png
 
۱تاریخ چک با توجه به جدول ذیل نوشته شود.
۲-مبلغ چک به ریال (حروف) آخر عدد رو با کشیدن یک خط ببندید .
۳-در وجه دانشگاه رسام به نام دانشجو مورد نظر
مثال : در وجه دانشگاه رسام بابت شهریه خانم .....
۴-مبلغ چک به ریال (عدد) آخر عدد رو با کشیدن خط ببندید.

جدول شماره 1: میزان علی الحساب شهریه

 
مقطع تحصیلی واریز اولیه شهریه در صورت تقسیط بوسیله چک واریز اولیه شهریه در صوت تقسیط اعتباری
کارشناسی ارشد ( کلیه رشته ها) 10.000.000 ریال 20.000.000 ریال
ارشد پایان نامه 20.000.000 ریال 30.000.000 ریال

تذکر 1: امور مالی از پذیرفتن چک های غیر صیادی جدا معذور است .
تذکر 2: تاریخ سر رسید چک ها 1400/02/02 و 1400/03/02 می باشد.
تذکر 3 : دانشجویان گرامی که شهریه خود را به وسیله چک تقسیط می نمایند موظفند میزان شهریه خود را با توجه به مبالغ اعلام شده در جدول شهریه محاسبه نمایند. پس از محاسبه میزان شهریه، مبلغ علی الحساب پرداختی از کل شهریه کسر و الباقی طی دو فقره چک به سر رسید های اعلامی به دانشگاه تحویل گردد.
تذکر 4: تقسیط شهریه فقط در بازه ی زمانی اعلام شده انجام می گردد و امور مالی از دریافت چک در خارج از زمانبندی اعلامی جدا معذور است.
تذکر 5: دانشجویانی که شهریه خود را به صورت اعتباری تقسیط می نمایند می بایست در تاریخ های 1400/02/02 و 1400/03/02 نسبت به پرداخت اقساط شهریه خود طبق جدول ذیل اقدام نمایند . ضمن اینکه دقت داشته باشید در صورتی که شهریه نیمسال مورد نظر از مجموع علی الحساب پرداختی و اعتبار تخصیص یافته بیشتر باشد ، می بایست مابه التفاوت مبلغ شهریه نیز تا قبل از انتخاب واحد واریز گردد.
رشته و مقطع قسط اول به تاریخ 
1400/02/02
قسط دوم به تاریخ 
1400/03/02
کارشناسی ارشد معماری 7.000.000 ریال 7.000.000 ریال
کارشناسی ارشد حسابداری 6.000.000 ریال 6.000.000 ریال
کارشناسی ارشد معماری پایان نامه 10.000.000 ریال 10.000.000 ریال
کارشناسی ارشد حسابداری پایان نامه 7.000.000 ریال 7.000.000 ریال