گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 99/04/31
كد :31882

تاریخ شروع تقسیط شهریه دانشجویان

تاریخ شروع تقسیط شهریه دانشجویان در حال تحصیل در ترم 991 از 99/05/05 الی 99/05/15 می باشد.        

                                   
 به منظور رفاه و تسهیل در پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان، واحد مالی دانشگاه در نظر دارد شهریه دانشجویان واجد شرایط را به صورت اقساطی دریافت نماید.
   شرایط تقسیط شهریه :
۱. نداشتن بدهی معوقه به امور مالی دانشگاه
۲. نداشتن بیش از ۲ ترم مشروطی
   مراحل تقسیط شهریه :
۱. واریز اولیه که شامل (مبلغ علی الحساب) می باشد که برای هر گروه رشته به تفکیک در جداول ذیل قابل مشاهده است(پرداخت شهریه صرفا از طریق پرتال دانشجویی امکان پذیر است)
۲. مراجعه به سایت دانشگاه و دریافت و تکمیل فرم تقسیط شهریه
۳. ارائه سه نسخه کپی چک در وجه موسسه آموزش عالی رسام 
    نحوه نوشتن چک صیادی 

 

تذکر: 
1.    تاریخ چک با توجه به جدول ذیل نوشته شود.
2.    مبلغ چک به ریال (حروف) آخر عدد رو با کشیدن یک خط ببندید .
3.    چک در وجه دانشگاه رسام به نام دانشجو مورد نظر
مثال : در وجه : دانشگاه رسام بابت شهریه فاطمه محمدی به شماره دانشجویی
•    مبلغ چک به ریال (عدد) آخر عدد رو با کشیدن خط ببندید.
•    دانشگاه از دریافت چک های غیر صیاد معذور می باشد.

 
دانشجویان متناسب با رشته تحصیلی و با توجه به جداول ذیل مبلغ و تاریخ چک را وارد نمایید

 


 

 

مبلغ و تاریخ چک ها : 

 

دريافت فرم درخواست تقسيط شهريه با چک