گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 99/04/29
كد :31879

قابل توجه دانشجوياني كه در ترم جاري (982) واحد كارآموزي را اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجوياني كه در ترم جاري (982) واحد كارآموزي را اخذ كرده و تاكنون در واحد ارتباط با صنعت محل كار آموزي خود را ثبت نكرده اند،مي رساند تا تاريخ 99/05/02 به واحد ارتباط با صنعت مراجعه نمايند.در غير اين صورت واحد فوق الذكر براي ايشان حذف مي گردد.