گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/04/13
كد :31877

اطلاعیه در خصوص پرداخت هزینه فارغ التحصیلی

بدینوسیله از آندسته از دانشجویانی که درخواست فراغت از تحصیل خود را ثبت نموده اند می رساند، تقاضا می شود جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده مالی خود، نسبت به تسویه حساب کامل بدهی و نیز پرداخت هزینه فارغ التحصیلی ،به مبلغ ۵۵۰.۰۰۰ ریال معادل پنجاه و پنج هزار تومان اقدام نمایند.
با تشکر 
امور مالی