گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 98/11/20
كد :31818

قاﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اخذ وام ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398

قاﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اخذ وام ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398

 

ﺑﻪ اﻃﻼع آﻧﺪﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دریافت وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم سال تحصیلی 1399-1398 می‌رساند، ثبت‌نام وام دانشجویی از تاریخ 1398/11/15 لغایت 1398/12/05 می باشد.

 

تذکر 1:  ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم ﺻﺮﻓﺎْ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه دانشجویان ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ  ﺻﻮرت ﻣﯽ‌ﭘﺬﯾﺮد. 

 

  1. تکمیل فرم درخواست وام در سامانه الکترونیکی صندوق رفاه دانشجویان( www.swf.ir)
  2. بررسی و تایید درخواست وام دانشجو توسط مؤسسه
  3. بررسی و تایید درخواست وام دانشجو توسط صندوق رفاه و ارسال به بانک قرض الحسنه مهر ایران
  4. ارسال پیامک از طرف صندوق به دانشجو پس از تایید ثبت نام اولیه
  5. مراجعه دانشجو به شعبه مربوطه و ارایه مدارک مورد نیاز پس از تایید مؤسسه و صندوق
  6. افتتاح حساب توسط دانشجو و اخذ استعلامات مربوطه از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک
  7. تشکیل پرونده و اخذ تمامی مدارک و تضمینات طبق ضوابط و مقررات جاری بانک

 

نحوه و شرایط پرداخت و باز پرداخت وام

 

سقف مبلغ و تعداد نیمسال تحصیلی قابل پرداخت وام شهریه به دانشجو برای هر یک از مقاطع تحصیلی به صورت زیر می باشد.

  1. تسهیلات هر نیمسال تحصیلی پس از طی مراحل بررسی و تایید توسط صندوق، در مواعد تعیین شده، از سوی بانک بابت بخشی از شهریه به حساب مؤسسه واریز می­گردد.
  2. چنانچه دانشجو در میانه راه انصراف از تحصیل دهد و یا به هر دلیل وضعیت تحصیل دانشجو در شرایط خاتمه و یا ناتمام قرار گیرد، ادامه اعطاء وام (موضوع این شیوه نامه) به وی متوقف می شود .