گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 98/09/25
كد :31803

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
"قابل توجه دانشجویان اتباع : همراه داشتن اصل پاسپورت جهت تحویل دانشنامه الزامی می باشد"
مونا شيرمحمدي 9111266046     آيسان قهري کاوکاني 9211204127
مريم کاظمي عراق نژاد(عکس ندارد)  9021266288     زويا رجب پورنيکنام  9211260017
زهرا حسن زاده 9221202008     هدي تجددي بهمبري  9510209008
معصومه رضايي  9520006046     محدثه مهران پور  9321203041
مليکاسادات حصارکي 9511503018     پريسا قاسمي شيران 9511302004
زهرا صفري قزلجه  9411204128     محدثه صفري 9420006132
کوثر حيدري 9411402016     مریم فتاحی  9021266263
پرستو بيگي  9411402048     مليکا بابائي 9011266007
زيبا ميرزائي ميرزاحسنلو  9021266354