گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 98/08/04
كد :31790

مدارک آماده تحویل

 
"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
         
نرگس چراغ قره قيه  9321204070   فاطمه عباسي  9311203011
الهام فدائي جزي  9411204019   محدثه حيدري  9511503009
مرسده نوري  9021266378   پريسا حسن زاده  9510006065
پروانه عسگرزاده 9510006055   کيميا ابراهيم نجاري  9321204009
فهيمه صحراگردقمي 9021266214   مينا زارع رفيع 9021266174
مهسا علي نقيان 9311204002   بهاره قبادي مزلقاني  9311266041
کاترين خامو  9411406098   فهيمه کريمي  9311203012
شيما لشگري  9411204014   مينا وفادار 9511503014
صبا شاهاني 9511503022   فاطمه ابوعلي  9021277001
فاطمه دهقاني حنيفه 9021266149   نسيم مداحي فرد 9410209004
سارا خادم رابع  9411402005   فرزانه درويش پناه 9510006037
سارا مجرد  9311260031   پارميدا عبدي قيداري 9321204019