گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 98/07/21
كد :31787

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
بیتا صلاحی نژاد 9520006070   ساراسادات قاهانی 9211204125
سپیده مصر 9521204127   حدیثه لطفی جیوان 9510006009
سارا زارع بنادکوکی 9511407008