گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1398/06/20
كد :31766

مشارکت در ایجاد انجمن علمی دانشجویان حسابداری


دانشجویان حسابداری علاقه‌مند به مشارکت در ایجاد انجمن علمی حسابداری، در آغاز ترم به مدیریت گروه،جناب آقای  دکتر رام‌روز مراجعه نمایند.