گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1398/05/01
كد :31757

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
مریم احمدی  9420006107
مرسده جابرانصاري 9321266090
سارا تهوري کلکاسرائي 9321266045
ياسمن نصراللهي 9510006066
شيرين سادات حسيني فرد 9411403110
فائزه رجبي 9321240047
سمانه ترابي  9420401149
فاطمه سادات طاهري تاري 9311205009
فرزانه علي بيگلو 9121266067
فرشته عموئي مهر 9420006115
فاطمه خزائي 9311204074
بهنوش رسولي جوکاري 9221204007
غزاله رنجبرکمرودي 9211204073
آناهيتا کمال 9411501001
پري ناز نظيفي دارياني 9111240028
فاطمه فخري قريق 9411402004
سارا ستايش 9321240032
سعیده پورکریمی 9520401025