گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1398/04/29
كد :31756

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود در تابستان سال 1398 را دارند موظف هستند تا تاریخ 17/5/98 مدارک زیر را به دفتر  گروه معماری تحویل نمایند:
1-فرم  دال تکمیل شده
2-همانند جویی ازپایان نامه (زیر 30 درصد)با تایید استاد راهنما و اداره آموزش
3-دو نسخه پایان نامه