گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1398/04/26
كد :31755

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
زهرا سبحاني دليکاني 9511204030
آناهيتا خوشبين 9321277025
سرور صياديان  9411407076
پگاه ملک 9520006075
زهرا حيدري شلماني  9511405010
ساناز حامدمحسن 9321240010